הסכם שימוש

מבוא
המבוא למסמך זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם, ולא יינתן להם, כל משקל בפירושו.
ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.
הגדרות:
"ההסכם" – מסמך תנאי שימוש זה.
"הפלטפורמה" או "האתר" – מערכת למסירת תלושי שכר.
"המשתמש" או "המשתמשים" – כל מי שעושה שימוש כלשהו בפלטפורמה או גולש באתר החברה.

הסכם זה בא להסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבין המשתמשים בפלטפורמה. השימוש בשרות מהווה הסכמה וקבלת תנאי הסכם זה. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו בפלטפורמה או בחלק ממנה. מובהר בזאת כי תנאי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, והם באים להוסיף עליהם.

תנאי שימוש
השירות שהחברה מספקת הינו חלוקת תלושי שכר בצורה אלקטרונית, וזאת בהתאם לתקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר) התשע'ז 2017, אי לכך באחריות המשתמש:

 • להחתים את עובדיו על הסכמה לקבלת תלוש שכר בצורה אלקטרונית כמתבקש בחוק. ניתן למצוא טופס זה כאן (עמוד 5).
 • לעדכן את עובדיו בפרטי הגישה הרלוונטיים לפורטל העובדים.
 • לוודא כי תהליך העלאת התלושים ו/או המסמכים הרלוונטים בוצע בהצלחה, וזאת עפ"י חיווי המערכת. היה ותהליך העלאת התלושים ו/או המסמכים הרלוונטים נכשל מכל סיבה שהיא, ניתן ליצור קשר עם התמיכה כאן.
  חיווי המערכת הינם הודעה בסיום התהליך המתארת את הצלחת או כישלון התהליך ובנוסף שליחת מייל חיווי למשתמש.

המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לפלטפורמה:

 • גלישה, סריקה או שימוש בפלטפורמה באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה.
 • מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking).
 • העלאה או העברה של תוכן, או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל; ובכלל זאת להימנע מהעלאה, העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
 • ביצוע פעולה בעיצוב האתר או האפליקציה, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים באתר או באפליקציה, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.

המשתמש מצהיר בזאת כי כל עסק שייפתח בחשבונו באתר, הוא בבעלותו, או שהוא מועסק בו, והוא רשום כחוק ברשויות המס. על אף האמור לעיל, יובהר כי בכל מקרה בו חשבון, אשר משמש עסק מסוים, נפתח על-ידי צד ג' כלשהו, הרי שהחשבון וכל המידע אשר קשור אליו יהיו שייכים לבעלי אותו העסק, ולצד ג' אשר פתח את החשבון לא יהיו כל זכויות בקשר עם אותו חשבון.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל פעולה בחשבון כאמור, לרבות סגירתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וככל שיסתבר לה שהחשבון משמש לפעולות או מעשים לא כשרים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות:

 • להפסיק או למנוע את השירות, או חלקים ממנו, ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל; הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למשתמש. לא תישמע כל טענה של המשתמש בעניין זה.
 • להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

החברה תהיה רשאית לחסום גישה לפלטפורמה – מכתובות או מאתרים אשר לא אושרו על-ידי החברה לשימוש במוצריה (בכתב ומראש), או שעלולים לגרום נזק לחברה או מוצריה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת.

חשבון המשתמש
החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק למשתמש אשר נרשם לאתר, ומסר לחברה פרטים מסוימים, אשר ייקבעו על-ידי החברה (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").
ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:

 • חלה חובה למסור את מלוא הפרטים הנדרשים בעת פתיחת חשבון.
 • אסור ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון.
 • אסור ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.

לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות היא עבירה פלילית.

מובהר בזאת כי על אף שהחברה נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין נזקים, אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
המשתמש מתחייב לשמור על הכללים הבאים, ביחס לסיסמה אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש, ולשירותי הפלטפורמה המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: "הסיסמה"):

 • אסור לגלות את הסיסמה לאחר או להזינה בהודעת דואר אלקטרוני.
 • על הסיסמה להכיל לפחות 5 תווים.
 • המשתמש מתבקש להודיע לחברה באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו.
 • המשתמש מאשר לחברה לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש באתר, וכל הודעה אחרת, לרבות מהדורות דואר אלקטרוני של תכני האתר (newsletter) או פרסומות.

ביטול המינוי ומעבר בין מסלולים
יובהר כי המינוי הינו חודשי, ומתחדש כל חודש.

 • ביטול מינוי יתאפשר רק לאחר שליחת מייל לכתובת support@netlush.co.il וזאת עד 14 יום מיום מועד התשלום, המינוי יימשך עד לסוף החודש ולא יתחדש בחודש שלאחר מועד ההודעה.
  לא יינתן כל החזר כספי בגין חלק מהחודש שלא נוצל.
 • מעבר בין מסלולים ייעשה לאחר התשלום עבור החודש הקודם. בקשה לשינוי מסלול תעשה במייל לעיל בהתראה של 14 יום לפחות.
תמיכה החברה מעניקה שירותי תמיכה טכנית בדואר אלקטרוני support@netlush.co.il בלבד. המענה לפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני יארך עד 24 שעות לכל היותר ובדרך כלל יינתן בפרק זמן שאינו עולה על 60 דקות במהלך השעות 09:00 – 18:00 ביום עסקים רגיל.

הגבלת אחריות
מובהר בזאת כי הפלטפורמה תסופק על-ידי החברה כמות שהיא (As-Is). החברה לא תישא בשום אחריות שהיא בגין נזק כלשהו שייגרם למשתמש (או למי מטעמו), בגין שימוש בפלטפורמה; או בגין שימוש במוצרים או שירותים של צדדים שלישיים.
מובהר בזאת כי החברה לא מתחייבת שהפלטפורמה תפעל 100% מהזמן; כי מעת לעת החברה תעדכן ותשדרג את מערכות הפלטפורמה – דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית במתן השירות; וכי אין לחברה כל שליטה על זמינות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים.
באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש בפלטפורמה, כי הפלטפורמה אכן מתאימה לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת הפלטפורמה לצרכיו.
באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש בפלטפורמה, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ואף אם ייקבע על ידי רשות מוסמכת אחרת, ואף אם הפרה החברה את התחייבויותיה לפי תקנון זה – מסכים המשתמש, כי בכל מקרה אחריות החברה כלפיו תוגבל לסכום השווה לסכומים המצטברים אותם שילם המשתמש לחברה במשך 3 חודשים קודם לכן בלבד, וזאת למעט במקרה של פעולה בזדון של החברה.
החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה, לתכנים אשר יועלו, יועברו או יפורסמו באמצעות הפלטפורמה. האחריות בגין פעולות אלה תחול על המשתמש בלבד, ולא תישמע כל טענה נגד החברה בעניין זה.
המידע והתוכן המוצגים בפלטפורמה זו נועדו לצרכי ידע ולימוד בלבד. החברה אינה מציעה ייעוץ ואינה מספקת שירותי ייעוץ מכל סוג שהוא. חובת המשתמש לפנות לייעוץ לפי הצורך ולא להתבסס על שירותי הפלטפורמה מעבר לקבלת המידע המופיע בה.

היעדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים
ייתכן ופרסומות למוצרי או שירותי צדדים שלישיים יהיו מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לחברה אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צדדים שלישיים. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי החברה לא בחנה אתרים אלה, ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם, וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו היא באחריותו המלאה של המשתמש.
יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה-URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

הודעה על תוכן מפר החברה אמונה על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדואר האלקטרוני support@netlush.co.il.

קניין רוחני
החברה היא הבעלים של מלוא הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (ולרבות סימני מסחר של החברה, ככל שישנם כאלה), בכל השירותים שיסופקו על-ידי החברה, ובכל הכלים שישמשו את החברה במהלך מתן השירותים. כל זאת, לרבות כל שינוי, שיפור, תוספת או יצירה נגזרת של האמור לעיל, ולמעט מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים.
המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש בפלטפורמה או בכל אחד מחלקיה, באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד שלישי כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.
הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר הפסקת מתן השירות וסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

שינוי תנאים
החברה רשאית לבצע שינויים בהסכם זה או בנספחיו בכל עת, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש.
באחריות המשתמש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים בהסכם זה.

שיפוי
המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד) שייגרמו לחברה, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המשתמש בפלטפורמה, מכל גורם שהוא; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת החברה לראשונה בכתב.
האמור בסעיף זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין.

ברירת דין וסמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי.

Click2Salary

by netlush.co.il

חדש מ- נֶטלוּש

אפליקציית מובייל לצפייה בתלושי השכר.

מעכשיו, כל תלושי השכר זמינים גם באפליקציה!

להורדה מחנות האפליקציות:

לידיעתכם, האתר משתמש בעוגיות (Cookies). להסכם השימוש.

לידיעתכם, האתר משתמש בעוגיות (Cookies). להסכם השימוש.